Pravidlá turnaja

  • Turnaj sa bude hrať podľa pravidiel FIBA.
  • Hrací čas jednotlivých stretnutí je 4 x 8 min čistý čas, v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie predlžuje o 3 min.
  • Podľa počtu prihlásených družstiev bude vytvorený hrací systém turnaja.
  • Minimálny počet družstiev v kategórii sú 3, ak bude prihlásený nižší počet družstiev pre kategóriu ako 3, budú zlúčené dve najbližšie kategórie do jednej.
  • V družstve danej vekovej kategórie môžu štartovať hráči, ktorí už dosiahli vek označený v názve kategórie, alebo hráči, ktorí tento vek dosiahnu v roku konania akcie, alebo hráč starší. Príklad, v kategórii + 50 môžu štartovať všetci hráči narodení v roku 1964 a starší.
  • V družstve môže hrať neobmedzený počet hráčov, ktorí podľa veku patria do vyšších kategórií.
  • Jeden hráč nesmie štartovať za dve družstva v rovnakej kategórii. Ak sa tak stane, budú obe družstvá diskvalifikované.
  • Každý hráč, ktorý má dostatok fyzických a psychických síl, môže štartovať za viac družstiev v rôznych vekových kategóriách. V každom tíme môžu v jednom zápase nastúpiť maximálne 3 hráči, ktorí štartujú v inej vekovej kategórii a ktorí vekovo spĺňajú podmienku štartu v kategórii.
  • Vykonať konfrontáciu hráčov súpera, alebo podať protest proti oprávnenosti štartu hráča súpera z dôvodu jeho veku môže družstvo iba pred začatím stretnutia. Po ukončení stretnutia takýto protest už nebude akceptovaný.
  • Víťaz každej kategórie dostane vecnú cenu a diplom.